مسئله‌ها قلب «سامانه مدیریت پروژه پی‌گیر» هستند. مسئله در محدوده یک پروژه است. و می‌تواند مربوط به یک نسخه از پروژه باشد. یک مسئله از نوع یک پی‌گیر خاص است. مثلا می‌تواند از نوع قابلیت یا پشتیبانی باشد و ویژگی‌های دیگری نیز دارد.

پیوند‌های مرتبط