از آن‌جا که تلاش ما در پی‌گیر حمایت از زبان فارسی و استفاده از واژه‌های فارسی تا حد ممکن بوده است، ممکن است برخی از کلمات مورد استفاده برایتان آشنا نباشد. در زیر فهرستی از پراستفاده‌ترین کلمات که ممکن است بخواهید معادل انگلیسی آن را بدانید آورده شده‌اند:

پی‌گیری مسئله‌ها

مسئله Issue/Task
جستار Query
غربال Filter
منزل‌گاه Milestone

آگاه‌سازی

آگاه‌سازی Notification
رایانامه Email

مخازن کد

مخزن کد Code Repository
بازبینی Revision
تثبیت Commit