شما می‌توانید هنگام ایجاد یا ویرایش یک مسئله، فیلد مربوط به کار پدر را برای یک مسئله تنظیم کنید. در این صورت یک مسئله معمولی به یک زیرکار تبدیل می‌شود. با همین روش،  می‌توان یک زیرکار را نیز به مسئله تبدیل کرد.

همچنین در صفحهٔ مربوط به هر مسئله با انتخاب گزینهٔ افزودن که در مقابل زیرکار قرار دارد، می‌توانید زیرکارهایی را به آن مسئله بیافزایید.

 • زیرکارها می‌توانند صاحب کار پدر از پروژه دیگری باشند و این امکان به تنظیمات راه‌بری وابسته است.
 • زیرمسئله‌ها در صورتی‌که دارای رابطه «تقدم دارد بر» با کار پدر خود باشند، دوباره زمان‌بندی می‌شوند.
 • کار پدر به عنوان ستونی در  فهرست مسئله‌ها مشاهده می‌شود و می‌توان از آن برای مرتب‌سازی مسئله‌ها استفاده کرد.
 • هنگامی که فهرست مسئله‌ها براساس کار پدر مرتب‌سازی شود، در نمودار گانت و هم‌چنین در فهرست مسئله‌ها، سلسله مراتب زیرمسئله‌های یک کار پدر، نمایش داده می‌شود.
 • هنگام رونوشت گرفتن از یک پروژه، درخت زیرکارهای یک مسئله نیز رونوشت می‌شود.
 • امکان زیرکار، دارای قابلیت تودرتوی نامتناهی است.
 • تعریف کردن زیرکار، نیازمند دست‌رسی «مدیریت زیرکار» می‌باشد.
 • درصد کار انجام شده در کار پدر، میانگین درصد انجام شده زیرکارهایش است.
 • تاریخ شروع کار پدربرابر با کم‌ترین تاریخ شروع بین زیرکارهایش  می‌باشد.
 • تاریخ سررسید کار پدر برابر با بیش‌ترین تاریخ سررسید بین زیرکارهایش می‌باشد.
 • زمان صرف شده برای کار پدر برابر با مجموع زمان‌های صرف شده زیرکارهای آن می‌باشد.
 • زمان تخمینی کار پدر برابر با مجموع زمان تخمینی زیرکارهای آن می‌باشد.
 • اولویت کار پدر برابر با بالاترین اولویت زیرکارهایش می‌باشد.