شما می‌توانید هنگام ایجاد یا ویرایش یک مسأله، فیلد مربوط به کار پدر را برای یک مسأله تنظیم کنید. در این صورت یک مسأله معمولی به یک زیرکار تبدیل می‌شود. با همین روش،  می‌توان یک زیرکار را نیز به مسأله تبدیل کرد.

همچنین در صفحهٔ مربوط به هر مسأله با انتخاب گزینهٔ افزودن که در مقابل زیرکار قرار دارد، می‌توانید زیرکارهایی را به آن مسأله بیافزایید.

 • زیرکارها می‌توانند صاحب کار پدر از پروژه دیگری باشند و این امکان به تنظیمات راه‌بری وابسته است.
 • زیرمسأله‌ها در صورتی‌که دارای رابطه «تقدم دارد بر» با کار پدر خود باشند، دوباره زمان‌بندی می‌شوند.
 • کار پدر به عنوان ستونی در  فهرست مسأله‌ها مشاهده می‌شود و می‌توان از آن برای مرتب‌سازی مسأله‌ها استفاده کرد.
 • هنگامی که فهرست مسأله‌ها براساس کار پدر مرتب‌سازی شود، در نمودار گانت و هم‌چنین در فهرست مسأله‌ها، سلسله مراتب زیرمسأله‌های یک کار پدر، نمایش داده می‌شود.
 • هنگام رونوشت گرفتن از یک پروژه، درخت زیرکارهای یک مسأله نیز رونوشت می‌شود.
 • امکان زیرکار، دارای قابلیت تودرتوی نامتناهی است.
 • تعریف کردن زیرکار، نیازمند دست‌رسی «مدیریت زیرکار» می‌باشد.
 • درصد کار انجام شده در کار پدر، میانگین درصد انجام شده زیرکارهایش است.
 • تاریخ شروع کار پدربرابر با کم‌ترین تاریخ شروع بین زیرکارهایش  می‌باشد.
 • تاریخ سررسید کار پدر برابر با بیش‌ترین تاریخ سررسید بین زیرکارهایش می‌باشد.
 • زمان صرف شده برای کار پدر برابر با مجموع زمان‌های صرف شده زیرکارهای آن می‌باشد.
 • زمان تخمینی کار پدر برابر با مجموع زمان تخمینی زیرکارهای آن می‌باشد.
 • اولویت کار پدر برابر با بالاترین اولویت زیرکارهایش می‌باشد.