بسته‌های محلی – شرکت‌ها

شرکت نوپا

۹۹۰٫۰۰۰

۳۹۰٫۰۰۰

تومان

۱۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

شرکت کوچک

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

شرکت متوسط

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

شرکت بزرگ

۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

بسته‌های محلی – سازمان‌ها

سازمان کوچک

۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۴٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

سازمان متوسط

۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰

۶٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

ویژه پاییز

سازمان بزرگ

تماس بگیرید

تعداد نامحدود کاربر

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

پشتیبانی توافقی

  •  قیمت‌های فوق با در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند و در فاکتور، چیزی به این اعداد اضافه نخواهد شد.