امکان «وارد کردن مسائل» (import) به کاربران کمک می‌کند تا مسأله‌‌‌ها را در قالب فایل CSV به پی‌گیر وارد نمایند. فایل CSV یک فایل متنی‌ست که در هر خط از آن اطلاعات مربوط به یک مسأله، در ستون‌های مختلف نوشته شده است.

به منظور وارد کردن مسائل وارد پروژه مورد نظر شوید و از بخش مسأله‌ها با کلیک بر روی علامت (…)، گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب کنید.

در این مرحله فایل CSV مورد نظر را بارگذاری و دکمه بعد را کلیک کنید، سپس جداکننده، بسته‌بندی و کدگذاری فایل (UTF8) را انتخاب کنید.

حالا گزینه بعد را کلیک کنید و بخش‌های مربوطه را وارد کنید.

با توجه به تصویر ذیل می‌توانید بخش‌های مربوط به مسائل، برای مثال الویت را به فوریت و موضوع را به عنوان، در فایل CSV نام گذاری کنید.

و در این مرحله گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب و همه مسائل فایل پیوست شده به مسأله‌‌های پروژه مورد نظر اضافه خواهند شد.

مسأله پدر

هنگام وارد کردن مسائل، محتوای ستون مسأله پدر می تواند:

  • یک عدد بدون # (به عنوان مثال: 10) => مسأله پدر، دهمین مورد وارد شده خواهد بود.
  • یک عدد با # (به عنوان مثال: #10) => مسأله پدر، مسأله موجود با شناسه 10 خواهد بود.

به عنوان مثال، در جدول زیر، مسأله «الف» دو فرزند «ب» و «ج» دارد. مسأله «ج» به دلیل این‌که سومین مسأله‌ی وارد شده است، پدر مسائل «د» و «ه» خواهد بود و مسأله «و» فرزند چهارمین مسأله یعنی «د» است.

موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان پدر
مسأله الف 1/1/2016 12/31/2016
مسأله ب 1/1/2016 12/31/2016 1
مسأله ج 1/1/2016 12/31/2016 1
مسأله د 1/1/2016 12/31/2016 3
مسأله ه 1/1/2016 12/31/2016 3
مسأله و 1/4/2016 12/31/2016 4