بسته‌های ابری – تیم‌ها

تیم کوچک

۱۵٫۰۰۰

۳٫۰۰۰

تومان در ماه

۳ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

تیم متوسط

۲۷٫۰۰۰

۱۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۶ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۲ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

تیم بزرگ

۶۹٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۱۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۳ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

بسته‌های ابری – شرکت‌ها

شرکت کوچک

۹۹٫۰۰۰

۵۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۲۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

شرکت متوسط

۱۵۹٫۰۰۰

۸۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

شرکت بزرگ

۲۲۵٫۰۰۰

۱۲۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۱۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱۵ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

بسته‌های ابری – سازمان‌ها

سازمان کوچک

۳۸۷٫۰۰۰

۱۹۰٫۰۰۰

تومان در ماه

۲۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۲۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

سازمان متوسط

۷۸۹٫۰۰۰

۲۹۰٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۵۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

ویژه پاییز

سازمان بزرگ

تماس بگیرید

تعداد کاربر دلخواه

تعداد پروژه دلخواه

میزان فضای دلخواه

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

  • در پرداخت یک‌ساله ۲ ماه و در پرداخت دو ساله ۴ ماه استفاده از پی‌گیر ابری رایگان است.
  • قیمت‌های فوق با در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند و هیچ هزینه جانبی به مشتری تحمیل نمی‌شود.