امکان «مسأله‌های مرتبط» به کاربران کمک می‌کند تا مسأله‌ها را براساس نوع ارتباط آن‌ها با یکدیگر پیوند زنند. انواع رابطه‌های موجود بین مسأله‌ها عبارتند از:

 • مرتبط با: فقط حاوی لینکی برای ارجاع به مسأله دیگری می‌باشد.
 • تکرار کننده‌:  مسأله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند، که بستن یکی از آن‌ها منجر به بسته شدن دیگری می‌شود.
  • مثال:‌ اگر مسأله الف، «تکرار کننده» مسأله ب باشد:
   • بستن مسأله ب منجر به بستن مسأله الف نمی‌شود اما بسته شدن مسأله الف به صورت خودکار مسأله ب را می‌بندد.
 • تکرار شونده: مسأله‌ای توسط مسأله دیگری تکرار می‌شود.
  • مثال: اگر مسأله الف، «تکرارشونده» مسأله ب باشد:
   • بستن مسأله ب منجر به بستن مسأله الف نمی‌شود اما بسته شدن مسأله الف به صورت خودکار مسأله ب را می‌بندد.
 • سد کننده: مسأله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند که بستن یک مسأله مشروط به بسته شدن مسأله دیگری باشد.
  • مثال: اگر مسأله ب «سد کننده» مسأله الف باشد:
   • مسأله الف را نمی‌توان بست مگر این‌که قبل از آن مسأله ب را ببندیم.
 • سد شونده: مسأله‌ای توسط مسأله «سد کننده» مسدود شده باشد.
 • تقدم دارد بر: مسأله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می کند که معرف یک «ترتیب» باشد.
  • مثال: زمانی که مسأله الف باید به تعداد x روز قبل از مسأله ب آغاز شود،
   • اگر مسأله ب پس از مسأله الف قرار گیرد، شما نمی‌توانید تاریخ شروع مسأله ب را زودتر یا برابر با تاریخ پایان مسأله الف تعیین کنید.
 • تأخر دارد بر: مسأله ای که مسأله دیگری بر آن تقدم دارد.
  • مثال: اگر مسأله ب پس از مسأله الف قرار گرفته باشد و شما دو روز به تاریخ پایان مسأله الف اضافه کنید، تاریخ شروع و تاریخ پایان مسأله ب نیز دو روز اضافه می‌شود.
 • رونوشت از: مسأله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند که بتوان تشخیص داد آیا این مسأله رونوشتی از دیگری است و یا رونوشتی از کدام مسأله می‌باشد.
 • رونوشت به: مسأله‌ای که رونوشت آن مسأله دیگری است.

کاربرانی با نقش «راه‌بر» می‌توانند دسترسی‌های کاربران را تعریف کنند و تعیین کنند کدام کاربران می‌توانند رابطه بین مسأله‌ها را ویرایش کنند.

برای ایجاد ارتباط بین یک مسأله و سایر مسأله‌ها ابتدا به صفحهٔ مسأله مورد نظر وارد شوید. سپس گزینه «افزودن» را که در مقابل مسأله‌های مرتبط قرار دارد انتخاب کنید. ابتدا نوع ارتباط را انتخاب کنید، سپس شماره مسأله مورد نظر را وارد کنید. ابتدای شماره مسأله باید علامت # قرار دهید. در شکل زیر رابطهٔ «تکرارکننده» بین دو مسأله ۸۳ و۸۰ افزوده شده است.