امکان «مسئله‌های مرتبط» به کاربران کمک می‌کند تا مسئله‌ها را براساس نوع ارتباط آن‌ها با یکدیگر پیوند زنند. انواع رابطه‌های موجود بین مسئله‌ها عبارتند از:

 • مرتبط با: فقط حاوی لینکی برای ارجاع به مسئله دیگری می‌باشد.
 • تکرار کننده‌:  مسئله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند، که بستن یکی از آن‌ها منجر به بسته شدن دیگری می‌شود.
  • مثال:‌ اگر مسئله الف، «تکرار کننده» مسئله ب باشد:
   • بستن مسئله ب منجر به بستن مسئله الف نمی‌شود اما بسته شدن مسئله الف به صورت خودکار مسئله ب را می‌بندد.
 • تکرار شونده: مسئله‌ای توسط مسئله دیگری تکرار می‌شود.
  • مثال: اگر مسئله الف، «تکرارشونده» مسئله ب باشد:
   • بستن مسئله ب منجر به بستن مسئله الف نمی‌شود اما بسته شدن مسئله الف به صورت خودکار مسئله ب را می‌بندد.
 • سد کننده: مسئله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند که بستن یک مسئله مشروط به بسته شدن مسئله دیگری باشد.
  • مثال: اگر مسئله ب «سد کننده» مسئله الف باشد:
   • مسئله الف را نمی‌توان بست مگر این‌که قبل از آن مسئله ب را ببندیم.
 • سد شونده: مسئله‌ای توسط مسئله «سد کننده» مسدود شده باشد.
 • تقدم دارد بر: مسئله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می کند که معرف یک «ترتیب» باشد.
  • مثال: زمانی که مسئله الف باید به تعداد x روز قبل از مسئله ب آغاز شود،
   • اگر مسئله ب پس از مسئله الف قرار گیرد، شما نمی‌توانید تاریخ شروع مسئله ب را زودتر یا برابر با تاریخ پایان مسئله الف تعیین کنید.
 • تأخر دارد بر: مسئله ای که مسئله دیگری بر آن تقدم دارد.
  • مثال: اگر مسئله ب پس از مسئله الف قرار گرفته باشد و شما دو روز به تاریخ پایان مسئله الف اضافه کنید، تاریخ شروع و تاریخ پایان مسئله ب نیز دو روز اضافه می‌شود.
 • رونوشت از: مسئله‌ها را به گونه‌ای به یکدیگر مرتبط می‌کند که بتوان تشخیص داد آیا این مسئله رونوشتی از دیگری است و یا رونوشتی از کدام مسئله می‌باشد.
 • رونوشت به: مسئله‌ای که رونوشت آن مسئله دیگری است.

کاربرانی با نقش «راه‌بر» می‌توانند دسترسی‌های کاربران را تعریف کنند و تعیین کنند کدام کاربران می‌توانند رابطه بین مسئله‌ها را ویرایش کنند.

برای ایجاد ارتباط بین یک مسئله و سایر مسئله‌ها ابتدا به صفحهٔ مسئله مورد نظر وارد شوید. سپس گزینه «افزودن» را که در مقابل مسئله‌های مرتبط قرار دارد انتخاب کنید. ابتدا نوع ارتباط را انتخاب کنید، سپس شماره مسئله مورد نظر را وارد کنید. ابتدای شماره مسئله باید علامت # قرار دهید. در شکل زیر رابطهٔ «تکرارکننده» بین دو مسئله ۸۳ و۸۰ افزوده شده است.