جیراپی‌گیر
سادگی کاربری کاربری نسبتاً سادهکاربری بسیار ساده
پشتیبانی از زبان فارسی، تقویم هجری شمسی و محیط کاربری راست‌به‌چپبه شکل تغییراتی روی کد منبع قفل‌شکسته [def]جیرا[/def]به شکل یک مجموعه افزونه روی کد منبع نرم‌افزار آزاد [def]ردماین[/def]
پشتیبانی و نگه‌داری مطمئن و طولانی‌مدت با رفع ایرادهای نرم‌افزار پایه و انتشار نسخه‌های جدیدخیر - به خاطر عدم اطمینان از دست‌رسی به نسخه‌های جدید کد منبع قفل‌شکسته [def]جیرا[/def]بله - به خاطر اطمینان از دست‌رسی به کد منبع نرم‌افزار آزاد [def]ردماین[/def] برای همیشه
امکان افزودن بخش‌های سفارشی دل‌خواه به قسمت‌های مختلف سامانهفقط برای مسأله‌ها - نیاز به افزونه غیر رایگان برای دیگر قسمت‌هابله - برای مسأله‌ها، پروژه‌ها، حساب‌های کاربری، گروه‌ها و ...
امکان افزودن قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در قسمت‌های مختلف سامانهبا هزینه بالا - به علت حجم، پیچیدگی و تغییرات زیاد کد [def]جیرا[/def]با هزینه مناسب - به علت حجم، پیچیدگی و تغییرات متوسط کد [def]ردماین[/def]
امکان تعریف ساختار زیرپروژه‌هاخیر - ساختار دوسطحیبله - ساختار درختی
انجمن‌های گفت‌وگوخیربله
ویکیخیربله
تقویم پروژهاز طریق افزونهبله
گردش کار قابل پیکربندیبلهبله
مدیریت اسناد و پرونده‌های پروژه از طریق افزونه غیر رایگانبله
نمودار گانت پروژهاز طریق افزونه غیر رایگانبله
مدیریت اخبار پروژه‌هاخیربله
صدور PDF از بخش‌های مختلفاز طریق افزونه غیر رایگانبله
آگاه‌سازی با رایانامهبلهبله
کار روی مسأله‌ها با رایانامهبلهبله
مدیریت زمان‌های صرف‌شدهبلهبله
پشتیبانی از فرآیندهای چابکاز طریق افزونه غیر رایگانبله
مدیریت یک‌پارچه مخزن‌های کدخیراز طریق افزونه غیر رایگان

 

کدام نوع از خدمات پی‌گیر برای شما مناسب است؟ انتخاب کنید