در پی‌گیر می‌توانید فعالیت‌های زیر را در رابطه با زما‌ن‌های صرف‌شده در یک پروژه انجام دهید:

  • ثبت زمان صرف‌شده: شما می‌توانید میزان زمان صرف‌شده بر روی یک پروژه یا یک مسئله خاص از یک پروژه را ثبت کنید.
  • مشاهدهٔ جزئیات: می‌توانید فهرستی از زمان‌های صرف‌شده را مشاهده کنید. در این فهرست برای هر زمان ثبت‌شده جزئیاتی مانند تاریخ، کاربر، مسئلهٔ مربوطه، نوع فعالیت و توضیحات نمایش داده‌می‌شوند.
  • گزارش‌گیری: می‌توانید از زمان‌های ثبت شده بر اساس پروژه، مسئله، کاربر، وضعیت مسئله و سایر ویژگی‌ها گزارش‌گیری کنید. این گزارش می‌تواند سالیانه، ماهیانه، هفتگی و یا روزانه باشد.

 

پیوند‌های مرتبط