با استفاده از قابلیت ثبت زمان، کاربران می‌توانند میزان زمان صرف‌شده بر روی کار را به تفکیک مسئله مشاهده کنند. در هر زمان می‌توان میزان «زمان صرف‌شده» را براساس نوع فعالیت و یا هر توضیحاتی دسته‌بندی کرد. با پر کردن گزینه «زمان‌ برآوردشده» مدیران پروژه‌ها می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای پروژه انجام دهند و در آن به میزان پیش‌رفت فردی کاربران نیز توجه کنند.

ثبت زمان همیشه مربوط به یک کاربر است. بنابراین، می‌توان از آن برای پی‌گیری میزان ساعت‌های کاری فرد و محاسبه صورت‌حساب وی استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر به جزئیات زمان‌های صرف‌شده و گزارش‌گیری از زمان‌های صرف‌شده مراجعه نمایید.

نصب و پیکربندی

ثبت زمان یک پیمانه استاندارد از پی‌گیر است و می‌تواند برای هر پروژه فعال‌سازی/عدم فعال‌سازی شود. برای این امر به صفحه پروژه جدید و بخش پیمانه‌ها و یا سربرگ تنظیمات یک پروژه موجود مراجعه نمایید.

ثبت زمان بر روی یک مسئله

شما می‌توانید با انتخاب «ثبت زمان»  از صفحه نمایش یک مسئله زمان صرف شده روی آن مسئله را ثبت نمایید.

ثبت زمان در سطح پروژه

شما می‌توانید بدون انتصاب زمان به هیچ مسئله‌ای «ثبت زمان» کنید.

قالب زمان‌های قابل قبول

زمان‌های برآورده شده و زمان‌های صرف‌شده از قالب‌های زیر پیروی می‌کنند:

 • ساعت‌ها و دقایق از قالب استاندارد زمان استفاده می‌کنند: 1h, 1 h, 1 hour, 2 hour, 30 m, 30min,1h30, 1h30m,1:30
 • ساعت‌ها و دقایق از قالب دهدهی زمان نیز استفاده می‌کنند:‌1.5, 5 , 1 (معادل با 1h30)

قالب زمانی دهدهی

زمانی که مقدار زمان صرف‌شده و یا زمان برآوردشده را با استفاده از قالب زمانی دهدی در پی‌گیر وارد می‌کنید، باید از موقعیت‌های زیر آگاهی داشته باشید.

 • مثال: شما ۴ مسئله با زمان‌های صرف شده : 1.00, 0.10,0.15 و 0.40 دارید. در صفحه گزارش‌گیری از زمان‌های صرف‌شده ( دورنما -> زمان‌های صرف‌شده [گزارش/جزئیات]) در مجموع 1.65 ساعت را به جای 2.05 ساعت می‌بینید.)
 • توضیح: این «رفتار» طبیعی است و از آن‌جایی که شما آن ۴ ساعت بالا را در قالب دهدهی وارد کرده‌اید، باید همینطور محاسبه شود. این یعنی:
  • 1.00 دهدهی معادل با ۶۰ دقیقه (۱ ساعت) است.
  • 0.10 معادل با ۶ دقیقه است.
  • 0.15 معادل با ۹ دقیقه است.
  • 0.40 معادل با ۲۴ دقیقه است.
  • 1.65 معادل با ۹۹ دقیقه است.
  • 2.05 ساعت (۱۲۵ دقیقه) و معادل با 2.0833333333333335 در روش دهدهی می‌باشد.

البته  قاعدتاً به دلیل گرد کردن اعداد دهدهی،‌ تفاوت بسیار کمی میان این دو وجود دارد.

ثبت زمان از طریق پیام‌های ثبت تغییرات

با فعال‌سازی گزینه «ثبت زمان» در راه‌بری -> تنظیمات -> مخزن‌ها، توسعه‌دهندگان می‌توانند هم‌زمان با ثبت تغییرات مورد نیاز یک مسئله و ثبت پیام توضیح آن تغییرات، به روش زیر زمان صرف‌شده را نیز ثبت نمایند.

Fixed something, #435 @1h30

پیام ثبت تغییر فوق، زمان 1:30 را برای مسئله شماره ۴۳۵ ثبت می‌کند.
اگر درباره این موضوع به مشکلی برخورد کردید، از صحت تنظیمات پروژه -> مخزن‌ها اطمینان حاصل کرده و دسته‌بندی زمان را به مورد دیگری به جز پیش‌فرض ببرید و از قالبی مشابه نمونه زیر استفاده کنید:


refs #435 @1h30