نقش‌ها و دسترسی‌ها

توسط نقش‌ها می‌توانید دسترسی‌های اعضا به پروژه‌ها را تعریف و مدیریت کنید. هر عضو پروژه یک یا چند نقش در آن پروژه دارد. یک کاربر می‌تواند نقش‌های متفاوتی برای پروژه‌های متفاوت داشته باشد.

در این قسمت روش تعریف نقش جدید و تعیین دسترسی‌های آن نقش توضیح داده می‌شوند.

پیوند‌های مرتبط