از منوی راه‌بری وارد نقش‌‌ها و دسترسی‌ها شوید. نقشی را که می‌خواهید دسترسی‌های آن را مشاهده یا ویرایش کنید انتخاب کنید. در صفحهٔ نمایش داده شده، انواع دسترسی‌ها را برای آن نقش مشاهده می‌کنید.

در این قسمت با انتخاب یا عدم انتخاب فعالیت‌‌های مختلف می‌توانید دسترسی‌های یک نقش را تعریف کنید. توصیف انواع دسترسی‌ها در جدول زیر آمده است.

 

دسترسی‌هاتوصیف
دسترسی‌های پروژه
ساخت پروژهبه کاربر غیر راهبر اجازه می‌دهد یک پروژه ریشه بسازد. می‌توانید نقشی را که به یک کاربر غیر راهبر درصورت ساختن یک پروژه اختصاص می‌يابد در قسمت تنظیمات پروژه‌ها مشخص کنید.
ویرایش پروژهبه کاربر اجازه می‌دهد ویژگی‌های پروژه را ویرایش کند.
بستن / بازگشایی پروژه
انتخاب پیمانه‌های پروژهبه کاربر اجازه می‌دهد پیمانه‌های پروژه را فعال / غیرفعال کند. مثلاً (ویکی، مخزن و …)
مدیریت اعضابه کاربر اجازه حذف / اضافه اعضای پروژه یا تغییر نقش یک عضو را می‌دهد.
مدیریت نسخه‌هابه کاربر اجازه می‌دهد نسخه‌های یک پروژه را اضافه / حذف یا ویرایش کند.
ساخت زیر پروژهبه کاربر اجازه می‌دهد زیرپروژه اضافه کند.
دسترسی‌های انجمن‌ها
مدیریت انجمن‌هابه کاربر اجازه می‌دهد انجمن‌های پروژه را اضافه / حذف / ویرایش کند.
ارسال پیام‌هابه کاربر اجازه می‌دهد عناوین جدید به انجمن ارسال کند.
ویرایش پیام‌هابه کاربر اجازه می‌دهد هر پیامی را ویرایش کند و پیوست هر پیامی را حذف کند.
ویرایش پیام خودبه کاربر اجازه می‌دهد که فقط پیام‌های خود را ویرایش کند.
حذف پیام‌هابه کاربر اجازه می‌دهد هر عنوان یا پاسخی را حذف کند.
حذف پیام خودبه کاربر اجازه می‌دهد عناوین یا پاسخ‌های خود را حذف کند.
دسترسی‌های اسناد
افزودن اسنادبه کاربر اجازه می‌دهد مستندات به پروژه اضافه کند.
ویرایش اسنادبه کاربر اجازه می‌دهد اسناد را ویرایش کند.
حذف اسنادبه کاربر اجازه می‌دهد اسناد را حذف کند.
مشاهده اسنادبه کاربر اجازه می‌دهد اسناد را مشاهده کند.
دسترسی‌های پرونده‌ها
مدیریت پرونده‌هابه کاربر اجازه می‌دهد در بخش پرونده‌ها، پرونده‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
مشاهده پرونده‌هابه کاربر اجازه مشاهده پرونده‌ها را می‌دهد.
پی‌گیری مسأله‌ها
مدیریت دسته‌های مسألهبه کاربر اجازه می‌دهد دسته‌های مسأله‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
مشاهده مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد مسأله‌های پروژه را ببیند.
افزودن مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد مسأله جدید بسازد.
ویرایش مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد تا مسأله های موجود را کاملاً ویرایش کند.
مدیریت ارتباط مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد ارتباطات میان مسأله را اضافه / حذف کند.
مدیریت زیرکارهابه کاربر اجازه می‌دهد زیرکار به مسأله اضافه کرده یا از آن حذف کند.
تنظیم مسأله‌ها به عمومی یا خصوصی
افزودن یادداشت‌هابه کاربر اجازه می‌دهد که به مسأله‌های موجود یادداشت اضافه کند.
ویرایش یادداشت‌هابه کاربر اجازه می‌دهد که هر یادداشت مسأله‌ای را ویرایش کند.
ویرایش یادداشت خودبه کاربر اجازه می‌دهد که فقط یادداشت‌‌های خود را ویرایش کند.
مشاهده یادداشت‌های خصوصی
خصوصی کردن یادداشت‌ها
جابجایی مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد که مسأله موجود را به یک پروژه دیگر منتقل کند.
حذف مسأله‌هابه کاربر اجازه می‌دهد که مسأله‌ها را حذف کند.
مدیریت جستارهای عمومیبه کاربر اجازه می‌دهد که جستارهای مسأله‌ها را که توسط تمام کاربران قابل رؤیت هستند اضافه/ حذف/ ویرایش کند.
ذخیره‌سازی جستارهابه کاربر اجازه می‌دهد جستارهای مسأله‌های خود را ذخیره کند.
مشاهده فهرست ناظرهابه کاربر اجازه می‌دهد که کسانی که روی یک مسأله ناظر هستند
افزودن ناظرهابه کاربر اجازه می‌دهد که سایر کاربران را به عنوان ناظر مسأله اضافه کند.
حذف ناظرهابه کاربر اجازه می‌دهد که ناظران مسأله‌ها را حذف کند.
دسترسی‌های خبرها
مدیریت خبرهابه کاربر اجازه می‌دهد خبرهای پروژه را اضافه / حذف / ویرایش کند.
گذاشتن نظر روی خبرهابه کاربر اجازه می‌دهد که روی خبرها نظر بدهد.
دسترسی‌های مخزن
مدیریت مخزنبه کاربر اجازه می‌دهد که مخزن پروژه را پیکربندی کند.
مرور مخزنبه کاربر اجازه می‌دهد که محتوای مخزن را مرور کند.
مشاهده تغییراتبه کاربر اجازه می‌دهد که تغییرات را مشاهده کند.
دسترسی تثبیتبه کاربر اجازه می‌دهد که تغییراتش را در مخزن کد ثبت کند.
مدیریت مسأله‌های مرتبط
دسترسی پی‌گیری زمان
نوشتن زمان صرف‌شدهبه کاربر اجازه می‌دهد که زمان صرف‌شده روی پروژه را بنویسد.
مشاهده زمان صرف‌شدهبه کاربر اجازه می‌دهد که زمان‌های صرف‌شده روی پروژه را ببیند.
ویرایش زمان صرف‌شدهبه کاربر اجازه می‌دهد که همه زمان‌های صرف‌شده روی پروژه را ویرایش کند.
ویرایش زمان صرف‌شده خودبه کاربر اجازه می‌دهد که فقط زمان‌های صرف‌شده خود را ویرایش کند.
مدیریت فعالیت‌های پروژهبه کاربر اجازه می‌دهد فعالیت‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
دسترسی‌های ویکی
مدیریت ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که ویکی پروژه را ایجاد / حذف کند. حذف ویکی غیرقابل بازگشت است. این کار همه صفحه‌ها، سابقه‌های آن‌ها و پیوست‌ها را حذف می‌کند.
نامگذاری صفحه ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که نام یک صفحه ویکی را تغییر دهد و یا صفحه ویکی را به یک صفحه پدر بگمارد.
حذف کردن صفحه ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که صفحه ویکی را حذف کند. این کار غیرقابل بازگشت است. صفحه ویکی و سابقه‌های آن حذف می‌شود.
مشاهده ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که صفحه ویکی را مشاهده کند.
صدور صفحه‌های ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌ها ویکی را در فرمت‌های مختلف صادر کند.
مشاهده سابقه ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که نسخه‌های قبلی صفحات ویکی و اختلاف میان نسخه‌ها را مشاهده کند.
ویرایش صفحه‌های ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌های محافظت نشده ویکی را ویرایش کند.
حذف کردن پیوست‌های صفحه ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که پیوست‌های صفحه‌های ویکی را حذف کند.
نگه‌داری صفحه‌های ویکیبه کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌های ویکی را قفل یا باز کند و صفحات قفل شده را ویرایش کند.