از منوی راه‌بری وارد نقش‌‌ها و دسترسی‌ها شوید. نقشی را که می‌خواهید دسترسی‌های آن را مشاهده یا ویرایش کنید انتخاب کنید. در صفحهٔ نمایش داده شده، انواع دسترسی‌ها را برای آن نقش مشاهده می‌کنید.

در این قسمت با انتخاب یا عدم انتخاب فعالیت‌‌های مختلف می‌توانید دسترسی‌های یک نقش را تعریف کنید. توصیف انواع دسترسی‌ها در جدول زیر آمده است.

دسترسی‌ها توصیف
دسترسی‌های پروژه
ساخت پروژه به کاربر غیر راهبر اجازه می‌دهد یک پروژه ریشه بسازد. می‌توانید نقشی را که به یک کاربر غیر راهبر درصورت ساختن یک پروژه اختصاص می‌يابد در قسمت تنظیمات پروژه‌ها مشخص کنید.
ویرایش پروژه به کاربر اجازه می‌دهد ویژگی‌های پروژه را ویرایش کند.
بستن / بازگشایی پروژه
انتخاب پیمانه‌های پروژه به کاربر اجازه می‌دهد پیمانه‌های پروژه را فعال / غیرفعال کند. مثلاً (دانش‌نامه، مخزن و …)
مدیریت اعضا به کاربر اجازه حذف / اضافه اعضای پروژه یا تغییر نقش یک عضو را می‌دهد.
مدیریت نسخه‌ها به کاربر اجازه می‌دهد نسخه‌های یک پروژه را اضافه / حذف یا ویرایش کند.
ساخت زیر پروژه به کاربر اجازه می‌دهد زیرپروژه اضافه کند.
دسترسی‌های انجمن‌ها
مدیریت انجمن‌ها به کاربر اجازه می‌دهد انجمن‌های پروژه را اضافه / حذف / ویرایش کند.
ارسال پیام‌ها به کاربر اجازه می‌دهد عناوین جدید به انجمن ارسال کند.
ویرایش پیام‌ها به کاربر اجازه می‌دهد هر پیامی را ویرایش کند و پیوست هر پیامی را حذف کند.
ویرایش پیام خود به کاربر اجازه می‌دهد که فقط پیام‌های خود را ویرایش کند.
حذف پیام‌ها به کاربر اجازه می‌دهد هر عنوان یا پاسخی را حذف کند.
حذف پیام خود به کاربر اجازه می‌دهد عناوین یا پاسخ‌های خود را حذف کند.
دسترسی‌های اسناد
افزودن اسناد به کاربر اجازه می‌دهد مستندات به پروژه اضافه کند.
ویرایش اسناد به کاربر اجازه می‌دهد اسناد را ویرایش کند.
حذف اسناد به کاربر اجازه می‌دهد اسناد را حذف کند.
مشاهده اسناد به کاربر اجازه می‌دهد اسناد را مشاهده کند.
دسترسی‌های پرونده‌ها
مدیریت پرونده‌ها به کاربر اجازه می‌دهد در بخش پرونده‌ها، پرونده‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
مشاهده پرونده‌ها به کاربر اجازه مشاهده پرونده‌ها را می‌دهد.
پی‌گیری مسئله‌ها
مدیریت دسته‌های مسئله به کاربر اجازه می‌دهد دسته‌های مسئله‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
مشاهده مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد مسئله‌های پروژه را ببیند.
افزودن مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد مسئله جدید بسازد.
ویرایش مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد تا مسئله های موجود را کاملاً ویرایش کند.
مدیریت ارتباط مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد ارتباطات میان مسئله را اضافه / حذف کند.
مدیریت زیرکارها به کاربر اجازه می‌دهد زیرکار به مسئله اضافه کرده یا از آن حذف کند.
تنظیم مسئله‌ها به عمومی یا خصوصی
افزودن یادداشت‌ها به کاربر اجازه می‌دهد که به مسئله‌های موجود یادداشت اضافه کند.
ویرایش یادداشت‌ها به کاربر اجازه می‌دهد که هر یادداشت مسئله‌ای را ویرایش کند.
ویرایش یادداشت خود به کاربر اجازه می‌دهد که فقط یادداشت‌‌های خود را ویرایش کند.
مشاهده یادداشت‌های خصوصی
خصوصی کردن یادداشت‌ها
جابجایی مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد که مسئله موجود را به یک پروژه دیگر منتقل کند.
حذف مسئله‌ها به کاربر اجازه می‌دهد که مسئله‌ها را حذف کند.
مدیریت جستارهای عمومی به کاربر اجازه می‌دهد که جستارهای مسئله‌ها را که توسط تمام کاربران قابل رؤیت هستند اضافه/ حذف/ ویرایش کند.
ذخیره‌سازی جستارها به کاربر اجازه می‌دهد جستارهای مسئله‌های خود را ذخیره کند.
مشاهده فهرست ناظرها به کاربر اجازه می‌دهد که کسانی که روی یک مسئله ناظر هستند
افزودن ناظرها به کاربر اجازه می‌دهد که سایر کاربران را به عنوان ناظر مسئله اضافه کند.
حذف ناظرها به کاربر اجازه می‌دهد که ناظران مسئله‌ها را حذف کند.
دسترسی‌های خبرها
مدیریت خبرها به کاربر اجازه می‌دهد خبرهای پروژه را اضافه / حذف / ویرایش کند.
گذاشتن نظر روی خبرها به کاربر اجازه می‌دهد که روی خبرها نظر بدهد.
دسترسی‌های مخزن
مدیریت مخزن به کاربر اجازه می‌دهد که مخزن پروژه را پیکربندی کند.
مرور مخزن به کاربر اجازه می‌دهد که محتوای مخزن را مرور کند.
مشاهده تغییرات به کاربر اجازه می‌دهد که تغییرات را مشاهده کند.
دسترسی تثبیت به کاربر اجازه می‌دهد که تغییراتش را در مخزن کد ثبت کند.
مدیریت مسئله‌های مرتبط
دسترسی پی‌گیری زمان
نوشتن زمان صرف‌شده به کاربر اجازه می‌دهد که زمان صرف‌شده روی پروژه را بنویسد.
مشاهده زمان صرف‌شده به کاربر اجازه می‌دهد که زمان‌های صرف‌شده روی پروژه را ببیند.
ویرایش زمان صرف‌شده به کاربر اجازه می‌دهد که همه زمان‌های صرف‌شده روی پروژه را ویرایش کند.
ویرایش زمان صرف‌شده خود به کاربر اجازه می‌دهد که فقط زمان‌های صرف‌شده خود را ویرایش کند.
مدیریت فعالیت‌های پروژه به کاربر اجازه می‌دهد فعالیت‌ها را اضافه / ویرایش / حذف کند.
دسترسی‌های دانش‌نامه
مدیریت دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که دانش‌نامه پروژه را ایجاد/حذف کند. حذف دانش‌نامه غیرقابل بازگشت است. این کار همه صفحه‌ها، سابقه‌های آن‌ها و پیوست‌ها را حذف می‌کند.
نامگذاری صفحه دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که نام یک صفحه دانش‌نامه را تغییر دهد و یا صفحه دانش‌نامه را به یک صفحه پدر منتسب کند.
حذف کردن صفحه دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که صفحه دانش‌نامه را حذف کند. این کار غیرقابل بازگشت است. صفحه دانش‌نامه و سابقه‌های آن حذف می‌شود.
مشاهده دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که صفحه دانش‌نامه را مشاهده کند.
صدور صفحه‌های دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌های دانش‌نامه را در فرمت‌های مختلف صادر کند.
مشاهده سابقه دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که نسخه‌های قبلی صفحات دانش‌نامه و اختلاف میان نسخه‌ها را مشاهده کند.
ویرایش صفحه‌های دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌های محافظت نشده دانش‌نامه را ویرایش کند.
حذف کردن پیوست‌های صفحه دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که پیوست‌های صفحه‌های دانش‌نامه را حذف کند.
نگه‌داری صفحه‌های دانش‌نامه به کاربر اجازه می‌دهد که صفحه‌های دانش‌نامه را قفل یا باز کند و صفحات قفل شده را ویرایش کند.