توسط نقش‌ها می‌توانید دسترسی‌های اعضا به پروژه‌ها را تعریف و مدیریت کنید. هر عضو پروژه یک یا چند نقش در آن پروژه دارد. یک کاربر می‌تواند نقش‌های متفاوتی برای پروژه‌های متفاوت داشته باشد.

می‌توانید نقش‌های جدید تعریف کنید یا نقش‌های موجود را ویرایش کنید. در صورتی می‌توانید یک نقش را حذف کنید که هیچ کاربری این نقش را در هیچ پروژه‌ای نپذیرفته باشد.

برای تعریف نقش جدید، در  منوی راهبری، «نقش‌ها و دسترسی‌ها» را انتخاب کنید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید فهرستی از نقش‌های موجود نمایش داده می‌شود.

برای تعریف نقش جدید بر روی گزینهٔ «نقش جدید» که با علامت به علاوه مشخص شده است کلیک کنید. در صفحه ای که نمایش داده می‌شود می‌توانید نام، دسترسی ها و سایر خصوصیات نقش مورد نظر را تعیین کنید که توضیح آن‌ها در ادامه می آید.

نام: نام نقش را نشان می‌دهد.

مسئله‌ها می‌توانند به این نقش واگذار شوند: اگر این گزینه انتخاب نشود، نمی‌توان مسئله‌ای را به دارنده این نقش در یک پروژه، گمارد.

آشکاری مسئله‌ها: می‌توان برای مشاهده مسئله‌ها توسط کاربر با یک نقش خاص، مثلا برنامه نویس، قواعدی را قرار داد. (با فرض اینکه این نقش، مثلا برنامه نویس، دسترسی مشاهدهٔ مسئله‌ها را دارد.)

همه مسئله‌ها: کاربر با این نقش خاص می‌تواند همهٔ مسئله‌ها را ببیند.

همه مسئله‌های غیر خصوصی: کاربر با این نقش خاص می‌تواند همه مسئله‌هایی که خصوصی نیستند را ببیند.

مسئله‌هایی که کاربر، سازنده یا مسئول آن‌ها است: کاربر  با این نقش خاص فقط می‌تواند مسئله‌هایی را ببیند که سازنده یا مسئول آن‌ها است.

رونویسی گردش کار از روی: برای هر نقش یک گردش کار تعریف می‌شود. در صفحه تعریف نقش جدید می‌توانید گردش کار آن نقش را از روی نقشی که قبلا تعریف شده است رونویسی کنید. برای توضیح بیشتر در مورد گردش کار به مدیریت گردش کار مراجعه کنید.

دسترسیها

دسترسی های یک نقش شامل همه‌ی مجوزهایی می‌باشد که می‌توان به یک کاربر با آن نقش داد. مثلا در شکل زیر به نقش «محقق» دسترسی‌های مشاهده/ ویرایش/ افزودن مسئله و غیره داده‌شده‌است. با انتخاب دکمه ذخیره، نقش جدید ذخیره می‌شود.
برای توضیح بیشتر دربارهٔ انواع دسترسی‌ها به معرفی انواع دسترسی‌ها مراجعه کنید.