توسط نقش‌ها می‌توانید دسترسی‌های اعضا به پروژه‌ها را تعریف و مدیریت کنید. هر عضو پروژه یک یا چند نقش در آن پروژه دارد. یک کاربر می‌تواند نقش‌های متفاوتی برای پروژه‌های متفاوت داشته باشد.

می‌توانید نقش‌های جدید تعریف کنید یا نقش‌های موجود را ویرایش کنید. در صورتی می‌توانید یک نقش را حذف کنید که هیچ کاربری این نقش را در هیچ پروژه‌ای نپذیرفته باشد.

برای تعریف نقش جدید، در  منوی راهبری، «نقش‌ها و دسترسی‌ها» را انتخاب کنید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید فهرستی از نقش‌های موجود نمایش داده می‌شود.

برای تعریف نقش جدید بر روی گزینهٔ «نقش جدید» که با علامت به علاوه مشخص شده است کلیک کنید. در صفحه ای که نمایش داده می‌شود می‌توانید نام، دسترسی ها و سایر خصوصیات نقش مورد نظر را تعیین کنید که توضیح آن‌ها در ادامه می آید.

نام: نام نقش را نشان می‌دهد.

مسأله‌ها می‌توانند به این نقش واگذار شوند: اگر این گزینه انتخاب نشود، نمی‌توان مسأله‌ای را به دارنده این نقش در یک پروژه، گمارد.

آشکاری مسأله‌ها: می‌توان برای مشاهده مسأله‌ها توسط کاربر با یک نقش خاص، مثلا برنامه نویس، قواعدی را قرار داد. (با فرض اینکه این نقش، مثلا برنامه نویس، دسترسی مشاهدهٔ مسأله‌ها را دارد.)

همه مسأله‌ها: کاربر با این نقش خاص می‌تواند همهٔ مسأله‌ها را ببیند.

همه مسأله‌های غیر خصوصی: کاربر با این نقش خاص می‌تواند همه مسأله‌هایی که خصوصی نیستند را ببیند.

مسأله‌هایی که کاربر، سازنده یا مسئول آن‌ها است: کاربر  با این نقش خاص فقط می‌تواند مسأله‌هایی را ببیند که سازنده یا مسئول آن‌ها است.

رونویسی گردش کار از روی: برای هر نقش یک گردش کار تعریف می‌شود. در صفحه تعریف نقش جدید می‌توانید گردش کار آن نقش را از روی نقشی که قبلا تعریف شده است رونویسی کنید. برای توضیح بیشتر در مورد گردش کار به مدیریت گردش کار مراجعه کنید.

دسترسیها

دسترسی های یک نقش شامل همه‌ی مجوزهایی می‌باشد که می‌توان به یک کاربر با آن نقش داد. مثلا در شکل زیر به نقش «محقق» دسترسی‌های مشاهده/ ویرایش/ افزودن مسأله و غیره داده‌شده‌است. با انتخاب دکمه ذخیره، نقش جدید ذخیره می‌شود.
برای توضیح بیشتر دربارهٔ انواع دسترسی‌ها به معرفی انواع دسترسی‌ها مراجعه کنید.