در پی‌گیر دو نقش سیستمی وجود دارد : «غیر عضو» و «ناشناس». این نقش‌‌ها توسط پی‌گیر استفاده می‌شوند و قابل حذف نیستند.

 

غیر عضو: این نقش به شما این امکان را می‌دهد که دسترسی‌هایی که یک کاربر ثبت نام کردهٔ غیر عضو در یک پروژه دارد را تعریف کنید.

ناشناس: این نقش به شما این امکان را می‌دهد که دسترسی‌های کاربران ناشناس را در یک پروژه تعریف کنید.

توجه کنید که این نقش‌ها فقط در پروژه‌های عمومی معنا دارند. پروژه‌های خصوصی توسط فرد ناشناس یا غیر عضو قابل رؤیت نیستند.

نقش‌های ناشناس و غیرعضو را نمی‌توان به یک کاربرخاص یا یک گروه نسبت داد بلکه به صورت خودکار نسبت داده می‌شوند. دسترسی‌های این نقش‌ها برای هر نصب از پی‌گیر به صورت عمومی وجود دارد.

برای نیازهای خاص از یک پروژه خاص می‌توانید نقش‌های متفاوتی از توسعه‌دهنده با دسترسی‌های متفاوت تعریف کنید.  اما نمی‌توانید نقش‌های ناشناس و غیر عضو را به گونه‌ای تغییردهید که دسترسی‌های متفاوتی در پروژه‌های متفاوت داشته باشند.

نقش‌های غیر عضو و ناشناس نمی‌توانند برخی دسترسی‌ها را داشته باشند. مانند مدیریت اعضا.