نقشه‌راه نمایشی قابل تنظیم و مبتنی بر منزل‌گاه، برای پی‌گیری مسائل ایجاد می‌کند، که به برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه یک پروژه کمک می‌نماید. هم‌چنین مروری عمیق و مبتنی‌بر‌ منزل‌گاه از حالت فعلی پروژه ارائه می‌کند.

توجه: توجه: سربرگ «نقشه راه» در صورتی در سربرگ‌های پروژه نمایش داده خواهد شد که ابزار پی‌گیری مسئله‌ها فعال باشد و حداقل یک منزل‌گاه در تنظیمات پروژه تعریف شده باشد.

نمایه‌ای که در بالا مشاهده می‌کنید، شامل بخش هایی از اطلاعات زیر به ازای همه منزل‌گاه‌ها می‌باشد:

  • نام منزل‌کاه
  • تاریخ سررسید منزل‌گاه
  • یک نوار وضعیت که نشان‌دهنده درصد پیش‌رفت کار، زمان تخمینی و وضعیت مسئله‌های هدف متناظر با منزل‌گاه می‌باشد.
  • در‌صورتی‌که تنظیم شده باشد: محتوای صفحه دانش‌نامه که به این منزل‌گاه متناظر شده است.
  • درصورتی‌که تنظیم شده باشد: فهرستی از مسئله‌های منتسب‌شده به این منزل‌گاه.

نوار پیش‌رفت مذکور، شامل پیوندهایی اجراشدنی به فهرست مسئله‌ها می‌باشد که غربال‌هایی مخصوص به این منزل‌گاه را از پیش بارگذاری می‌کند و مسئله‌های هدف باز/بسته متناظر با این منزل‌گاه را نشان می‌دهد. می‌توانید به‌سادگی و با انتخاب عدد کنار «باز» ، کلیه مسئله‌های باز فهرست مسئله‌ها را مشاهده کنید. اگر می‌خواهید بدانید، در حال حاضر کدام مسئله‌ها حل‌شده / بسته هستند نیز، عدد کنار «بسته» را انتخاب کنید.

در سمت چپ صفحه زیر عنوان منزل‌گاه‌ها، با انتخاب منزل‌گاه، می‌توانید جزئیات منزل‌گاه مورد نظر را مشاهده کنید. برای توضیحات بیشتر به مرور منزل‌گاه مراجعه کنید.

مدیریت نقشه‌راه

اگر دسترسی‌های مناسب را داشته باشید، می‌توانید نمایه نقشه‌راه را به دو روش تغییر دهید:

۱. می‌توانید یک صفحه دانش‌نامه به منزل‌گاه پیوست کنید (به تنظیمات پروژه رجوع شود) که برای توصیف اهداف اصلی منزل‌گاه مورد نظر استفاده می‌شود.

۲. شما می‌توانید پی‌گیر هر مسئله را انتخاب کنید و مشخص کنید که هدف از آن کدام منزل‌گاه باشد. این نمایه به صورتی فهرست می‌شود که شما بتوانید ناحیه‌ای با کلیه مسئله‌های مربوط به منزل‌گاه مورد نظر را مشاهده کنید. این رفتار می‌تواند در قسمت پی‌گیرها و توسط راه‌بر تغییر داده شود.

فهرست کناری

فهرست کناری این صفحه که در پی‌گیر با زبان فارسی، در سمت چپ آمده است، موارد زیر را نشان می‌دهد:.

  • گزینه‌هایی برای شمول/عدم شمول مسئله‌های مربوط به یک پی‌گیر خاص بر روی نقشه‌راه ( درصورتی که در تنظیمات یک پی‌گیر خاص در قسمت راه‌بری، گزینه «این مسئله‌ها در نقشهٔ راه نشان داده شوند» انتخاب شود، مسئله‌های مربوط به آن پی‌گیر به صورت پیش فرض در نقشهٔ راه نمایش داده می‌شوند.)
  • پیوندهایی به منزل‌گاه‌های هدف هر پروژه که هرکدام به قسمتی از نقشه‌راه هدایت می شوند که با منزل‌گاه هدف متناظر باشد.

پیوندهای مرتبط