صفحه مرور منزل‌گاه، نمایشی از جزئیات منزل‌گاه جاری و وضعیت کلی پروژه ارائه می‌کند. برای نمایش صفحه مرور منزل‌گاه باید ابتدا وارد پروژه شوید، سپس منزل‌گاه مورد نظر را از سربرگ «نقشهٔ راه» انتخاب نمایید.

 بخش‌های مختلف این صفحه عبارتند از:

 • فهرستی از مسئله‌های منتسب‌شده به منزل‌گاه‌هدف، یک نوار پیش‌رفت که نشان‌دهنده درصد درحال‌انجام/باز/بسته بودن مسئله‌ها براساس درصد انجام آن‌ها می باشد. وضعیت مسئله‌ها نیز با طیف رنگی مشخص می‌شود.
 • محتوای صفحه دانش‌نامه متناظر با منزل‌گاه.
 • قسمتی که نشان‌دهنده میزان ثبت زمان‌های انجام‌شده برای این منزل‌گاه است و زمان‌های صرف‌شده متناسب با منزل‌گاه جاری را نیز نمایش می‌دهد.
 • قسمتی که نشان‌دهنده آمار مسئله براساس درصد پیش‌رفت باز/حل‌شده/بسته می‌باشد و بر اساس گزینه‌های زیر قابل دسته‌بندی است:
  • مسئول
  • نویسنده‌
  • دسته‌بندی
  • اولویت
  • نوع مسئله

هم مسئله‌های دسته‌بندی شده براساس معیار و هم آمار (تعداد مسئله‌ها) با پیوندهای آبشاری به فهرست مسئله‌ها قابل اجرا هستند که غربال‌های متناسب با آن را از پیش اعمال کرده و با پیوند سریع می‌توان به نویسنده، دسته و موضوع مورد نظر دست‌رسی داشت.