نقشه‌راه نمایشی قابل تنظیم و مبتنی بر نسخه، روی سیستم پی‌گیری مسائل ایجاد می‌کند، که به برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه یک پروژه کمک می‌کند. هم‌چنین مروری عمیق و مبتنی‌بر‌نسخه از حالت فعلی پروژه ارائه می‌کند.

توجه: توجه: سربرگ «نقشهٔ راه» در صورتی در سربرگ‌های پروژه نمایش داده خواهد شد که پیمانهٔ پی‌گیری مسأله‌ها فعال باشد و حداقل یک نسخه در تنظیمات پروژه تعریف شده باشد.

 

roadmap

 

نمایه‌ای که در بالا مشاهده می‌کنید، شامل بخش هایی از اطلاعات زیر به ازای همه نسخه‌ها می‌باشد:

  • نام نسخه
  • تاریخ سررسید نسخه
  • یک نوار وضعیت که نشان‌دهنده درصد پیش‌رفت کار، زمان تخمینی و وضعیت مسأله‌های هدف متناظر با نسخه می‌باشد.
  • در‌صورتی‌که تنظیم شده باشد: محتوای صفحه ویکی که به این نسخه متناظر شده است.
  • درصورتی‌که تنظیم شده باشد: فهرستی از مسأله‌های منتسب‌شده به این نسخه.

نوار پیش‌رفت مذکور، شامل پیوندهایی اجراشدنی به فهرست مسأله‌ها می‌باشد که غربال‌هایی مخصوص به این نسخه را از پیش بارگذاری می‌کند و مسأله‌های هدف باز/بسته متناظر با این نسخه را نشان می‌دهد. می‌توانید به‌سادگی و با انتخاب عدد کنار «باز» ، کلیه مسأله‌های باز فهرست مسأله‌ها را مشاهده کنید. اگر می‌خواهید بدانید، در حال حاضر کدام مسأله‌ها حل‌شده / بسته هستند نیز، عدد کنار «بسته» را انتخاب کنید.

در سمت چپ صفحه زیر عنوان نسخه‌ها، با انتخاب عدد نسخه، می‌توانید جزئیات نسخه مورد نظر را مشاهده کنید. برای توضیحات بیشتر به مرور نسخه مراجعه کنید.

مدیریت نقشه‌راه

اگر دسترسی‌های مناسب را داشته باشید، می‌توانید نمایه نقشه‌راه را به دو روش تغییر دهید:

۱. می‌توانید یک صفحه ویکی به نسخه پیوست کنید ( به تنظیمات پروژه رجوع شود.) که برای توصیف اهداف اصلی نسخه مورد نظر استفاده می‌شود.

۲. شما می‌توانید پی‌گیر هر مسأله را انتخاب کنید و مشخص کنید که هدف از آن کدام نسخه باشد. این نمایه به صورتی فهرست می‌شود که شما بتوانید ناحیه‌ای با کلیه مسأله‌های مربوط به نسخه مورد نظر را مشاهده کنید. این رفتار می‌تواند در قسمت پی‌گیرها و توسط راه‌بر تغییر داده شود.

فهرست کناری

فهرست کناری این صفحه که در پی‌گیر با زبان فارسی، در سمت چپ آمده است، موارد زیر را نشان می‌دهد:.

  • گزینه‌هایی برای شمول/عدم شمول مسأله‌های مربوط به یک پی‌گیر خاص بر روی نقشه‌راه ( درصورتی که در تنظیمات یک پی‌گیر خاص در قسمت راه‌بری، گزینه «این مسأله‌ها در نقشهٔ راه نشان داده شوند» انتخاب شود، مسأله‌های مربوط به آن پی‌گیر به صورت پیش فرض در نقشهٔ راه نمایش داده می‌شوند.)
  • پیوندهایی به نسخه‌های هدف هر پروژه که هرکدام به قسمتی از نقشه‌راه هدایت می شوند که با نسخه هدف متناظر باشد.

 

پیوندهای مرتبط