فهرست مسأله‌ها همهٔ مسأله‌های باز در پروژه مربوطه را در یک جدول نمایش می‌دهد. برای مشاهدهٔ این فهرست  پس از ورود به پروژه مورد نظر، سربرگ «مسأله‌ها» را انتخاب کنید.

 پیوند‌های مرتبط