مرورکلی

تقویم، نمایشی ماهانه از مرورکلی پروژه جاری است. این نمایش حاوی کلیه مسئله‌هایی است که حداقل تاریخ شروع آن ها مقدار درستی داشته‌باشد. تاریخ شروع و پایان( درصورت وجود) مسئله‌ها را نشان می‌دهد. هم‌چنین تقویم، کلیه نسخه‌هایی که فقط تاریخ سررسید برای آن‌ها تنظیم شده‌باشد را نیز نشان می‌دهد.

کنترل دست‌رسی به تقویم

فعال‌سازی ابزار

می‌توانید از طریق سربرگ تنظیمات پروژه، ابزار تقویم را برای هر پروژه فعال/غیرفعال کنید.

نقش‌ها و دست‌رسی‌ها

می‌توانید دست‌رسی به تقویم را براساس نقش‌ها آزاد و یا محدود کنید. برای این‌ کار، به صفحه راه‌بری بروید، پیوند نقش‌ها و دست‌رسی‌ها را انتخاب کنید. در این صفحه می‌توانید دست‌رسی‌های تقویم را در وضعیت انتخاب‌شده/عدم انتخاب قرار دهید.

غربال‌ها

مانند صفحه فهرست مسئله‌ها و نمودار گانت، می‌توانید غربال‌هایی انتخاب کنید تا زیرمجموعه‌ای از مسئله‌ها روی تقویم نمایش داده شود. این غربال‌ها دقیقا مشابه با غربال‌های فهرست مسئله‌ها عمل می‌کنند.