نمودار گانت، نمایش‌دهنده مسأله‌هایی است که تاریخ شروع و تاریخ سررسید دارند. اطلاعات زیر در گانت نمایش داده می‌شوند:

  • تاریخ آغاز و سررسید مسأله
  • منزل‌گاه مسأله
  • درصد انجام مسأله
  • درصد انجام منزل‌گاه
  • وضعیت مسأله (جدید، در حال انجام و …)
  • مسأله‌های مرتبط (سد کنندهٔ، تقدم دارد بر و …)
  • خط پیشرفت
  • ریزدانگی روز (با انتخاب گزینه بزرگ‌نمایی / کوچک‌نمایی می‌توانید ریزدانگی نمایش را تغییر دهید.)

در قسمت غربال‌ها می‌توانید مسأله‌های نمایش داده شده را غربال کنید. انواع غربال‌ها قابل اعمال هستند: نویسنده، مسئول، اولویت، منزل‌گاه و …

در قسمت گزینه‌ها می‌توانید نمایش مسأله‌‌های مرتبط و خط پیشرفت را فعال / غیرفعال کنید.

شروع بازهٔ نمایش نمودار گانت و همچنین طول بازه قابل تنظیم می‌باشد. طول بازه را در کادری که کنار آن عنوان «ماه» نوشته شده است وارد کنید، سپس ماه و سال شروع بازه را تعیین کنید و گزینهٔ انجام را بزنید.

نمدار گانت