صفحه مرور نسخه، نمایشی از جزئیات نسخه جاری و وضعیت کلی پروژه ارائه می‌کند. برای نمایش صفحه مرور نسخه باید ابتدا وارد پروژه شوید، سپس نسخه مورد نظر را از سربرگ «نقشهٔ راه» انتخاب نمایید.

 بخش‌های مختلف این صفحه عبارتند از:

 • فهرستی از مسأله‌های منتسب‌شده به نسخه‌هدف، یک نوار پیش‌رفت که نشان‌دهنده درصد درحال‌انجام/باز/بسته بودن مسأله‌ها براساس درصد انجام آن‌ها می باشد. وضعیت مسأله‌ها نیز با طیف رنگی مشخص می‌شود.
 • محتوای صفحه ویکی متناظر با نسخه.
 • قسمتی که نشان‌دهنده میزان زمان‌نویسی‌های انجام‌شده برای این نسخه است و زمان‌های صرف‌شده متناسب با نسخه جاری را نیز نمایش می‌دهد.
 • قسمتی که نشان‌دهنده آمار مسأله براساس درصد پیش‌رفت باز/حل‌شده/بسته می‌باشد و بر اساس گزینه‌های زیر قابل دسته‌بندی است:
  • گمارده به کاربران
  • نویسنده‌ها
  • دسته‌بندی
  • اولویت‌ها
  • پی‌گیرها

هم مسأله‌های دسته‌بندی شده براساس معیار و هم آمار (تعداد مسأله‌ها) با پیوندهای آبشاری به فهرست مسأله‌ها قابل اجرا هستند که غربال‌های متناسب با آن را از پیش اعمال کرده و با پیوند سریع می‌توان به نویسنده، دسته و موضوع مورد نظر دست‌رسی داشت.

 

version-view