در قسمت خبرها، می‌توانید اخباری درباره پروژه مورد نظر خود و یا هر موضوعی که تمایل داشتید منتشر کنید.

می‌توانید برای خبر مورد نظر، عنوان تعیین کنید، هم‌چنین می‌توانید قسمت خلاصه و قسمت توصیف در نظر بگیرید. قسمت خلاصه، در آخرین اخبار در قسمت دورنمای پروژه نمایش داده می‌شود. درحالی‌که توصیف فقط زمانی قابل مشاهده است که عنوان خبر را انتخاب کنید.

اگر دست‌رسی لازم برای ایجاد خبر‌های جدید را داشته باشید، می‌توانید خبرها را اضافه/ویرایش/حذف کنید(نقش‌ها و دست‌رسی‌ها).

اگر دست‌رسی لازم برای ایجاد خبرهای جدید را داشته باشید،‌می‌توانید با انتخاب علامت «addsymbol»(افزودن خبر) این کار را انجام دهید. در این صفحه، شما باید عنوان خبر، خلاصه و توصیف خبر  را مشخص کنید.