• انتقال‌های وضعیت

گردش کار تعریف کنندهٔ جابجایی‌های مجاز بین وضعیت‌ها برای یک مسأله است. گردش کار مجاز برای یک مسأله برمبنای نوع مسأله و نقش کاربر تعیین می‌شود.

از منوی راهبری «گردش کار» را انتخاب کنید. در صفحه گردش کار،  نقش و نوع مسأله‌ای را که می‌خواهید گردش کار آن را ویرایش کنید انتخاب کنید. دکمه ویرایش را بزنید. در جدول نمایش داده شده می‌توانید جابجایی‌های مجاز برای نقش و نوع مسأله انتخاب شده را انتخاب کنید.

ستون «وضعیت کنونی» نشان دهندهٔ وضعیت اولیه مسأله است. ستون «وضعیت های مجاز جدید» وضعیت‌هایی را که می‌توانند اعمال شوند نشان می‌دهد.

شکل زیر نشان می‌دهد کاربری که نقش‌ پشتیبان را دارد می‌تواند مسأله‌ای از نوع ایراد را از وضعیت «جدید» به وضعیت‌های «در حال انجام»، «حل‌شده»، «بازخورد» یا «بسته» ببرد. اما نمی‌تواند وضعیت‌های مسأله را به جدید برگرداند. 

توجه:  برای اینکه یک کاربر بتواند وضعیت یک مسأله را تغییر دهد نیاز است که دسترسی‌های «ویرایش مسأله»  یا  «افزودن یادداشت»  یا «ویرایش یادداشت» را داشته باشد. برای توضیح بیشتر به نقش‌‌ها و دسترسی‌ها مراجعه کنید.

  • مجوزهای بخش‌ها

در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که یک نقش چه قسمت‌هایی از مسأله با یک نوع خاص را می‌تواند ویرایش کند.

مثلا در شکل زیر کاربری با نقش «پشتیبان» اجازه‌ی تغییر پروژه یا تغییر منزل‌گاه هدف برای یک مسأله از نوع «بازبینی/رفع ایراد/ارزیابی» را ندارد. در این مثال این محدودیت در تمام وضعیت‌های مسأله اعمال شده‌است. (فقط خواندنی به معنای عدم مجوز ویرایش می‌باشد.)