• انتقال‌های وضعیت

گردش کار تعریف کنندهٔ جابجایی‌های مجاز بین وضعیت‌ها برای یک مسئله است. گردش کار مجاز برای یک مسئله برمبنای نوع مسئله و نقش کاربر تعیین می‌شود.

از منوی راهبری «گردش کار» را انتخاب کنید. در صفحه گردش کار،  نقش و نوع مسئله‌ای را که می‌خواهید گردش کار آن را ویرایش کنید انتخاب کنید. دکمه ویرایش را بزنید. در جدول نمایش داده شده می‌توانید جابجایی‌های مجاز برای نقش و نوع مسئله انتخاب شده را انتخاب کنید.

ستون «وضعیت کنونی» نشان دهندهٔ وضعیت اولیه مسئله است. ستون «وضعیت های مجاز جدید» وضعیت‌هایی را که می‌توانند اعمال شوند نشان می‌دهد.

شکل زیر نشان می‌دهد کاربری که نقش‌ پشتیبان را دارد می‌تواند مسئله‌ای از نوع ایراد را از وضعیت «جدید» به وضعیت‌های «در حال انجام»، «حل‌شده»، «بازخورد» یا «بسته» ببرد. اما نمی‌تواند وضعیت‌های مسئله را به جدید برگرداند. 

توجه:  برای اینکه یک کاربر بتواند وضعیت یک مسئله را تغییر دهد نیاز است که دسترسی‌های «ویرایش مسئله»  یا  «افزودن یادداشت»  یا «ویرایش یادداشت» را داشته باشد. برای توضیح بیشتر به نقش‌‌ها و دسترسی‌ها مراجعه کنید.

  • مجوزهای بخش‌ها

در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که یک نقش چه قسمت‌هایی از مسئله با یک نوع خاص را می‌تواند ویرایش کند.

مثلا در شکل زیر کاربری با نقش «پشتیبان» اجازه‌ی تغییر پروژه یا تغییر منزل‌گاه هدف برای یک مسئله از نوع «بازبینی/رفع ایراد/ارزیابی» را ندارد. در این مثال این محدودیت در تمام وضعیت‌های مسئله اعمال شده‌است. (فقط خواندنی به معنای عدم مجوز ویرایش می‌باشد.)