• پی‌گیر شما به حالت تعلیق در آمده است.
  • اگر از پی‌گیر رایگان استفاده می‌کنید، دلیل تعلیق، عدم فعالیت در ۳ ماه گذشته است.
  • داده‌های شما به مدت یک ماه از تاریخ آغاز تعلیق نگهداری خواهد شد.
  • بعد از گذشت یک ماه داده‌های شما قابل بازیابی نخواهند بود و پی‌گیر مسئولیتی در این قبال نخواهد داشت.

برای تمدید پی‌گیر، شیوه‌ی تمدید اشتراک پی‌گیر را ببینید.