گزارش پیشرفت پروژه (Plan Progress) بر مبنای برنامه‌ی زمان‌بندی در مقایسه با پیشرفت واقعی.

۱۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

افزونه پیشرفت برنامه‌ای امکان گزارش پیشرفت پروژه، منزل‌گاه و مسئله، بر اساس تاریخ آغاز، تاریخ سررسید و زمان جاری را به پی‌گیر اضافه می‌کند. در ادامه مفاهیم پایه‌ی این افزونه را مشاهده می‌کنید:

پیشرفت واقعی

به پیشرفت موجود در پی‌گیر(درصد انجام شده)، پیشرفت واقعی می‌گوییم. این مفهوم برای موجودیت‌های مسئله و منزل‌گاه وجود دارد. در این افزونه بخش پیشرفت واقعی به پروژه اضافه شده است.

پیشرفت برنامه‌ای

به زمان سپری شده از تاریخ آغاز یک موجودیت (پروژه، منزل‌گاه و یا مسئله) نسبت به بازه زمانی تعریف آن موجودیت، گفته می‌شود.

دیرکرد برنامه‌ای

به زمان سپری شده از سررسید یک موجودیت (پروژه، منزل‌گاه و یا مسئله) نسبت به بازه زمانی تعریف آن موجودیت، گفته می‌شود.

موارد موثر در محاسبه پیشرفت برنامه‌ای عبارتند از:

  • زمان شروع 
  • زمان پایان (بستن)
  • زمان سررسید
  • زمان فعلی

قوانین محاسبه پیشرفت برنامه‌ای

۱. زمان شروع و سررسید حتما باید موجود باشند.

۲. زمان سررسید باید پس از زمان شروع باشد.

۳. زمان پایان نیز باید پس از زمان شروع باشد.

پیشرفت پروژه
پیشرفت برنامه‌ای مسئله
دیرکرد مسئله