در هر مخزن کد، بخش آمار وجود دارد. در این بخش گزارش‌هایی تولید می‌شود که نمایش‌دهنده تعداد تغییرات و تعداد نسخه‌ها در مخزن تنظیم‌شده برای پروژه هستند. یک تصویر، نمایش ماه‌به‌ماه نسخه‌ها در مقابل تغییرات را نشان‌ می‌دهد. تصویر دیگر،‌ تعداد تغییرات و نسخه‌های ثبت‌شده توسط هر کاربر را نشان می‌دهد.

تعاریف

  • نسخه‌ها: تعداد تغییرات ثبت‌شده هستند که در رنگ نارنجی مایل به قرمز نمایش داده می‌شوند.
  • تغییرات: تعداد پرونده‌هایی که به‌طورکلی تغییر کرده‌اند و به رنگ آبی نمایش داده می‌شوند.