با انتخاب سربرگ مخزن می‌توانید مخزن پروژه را بررسی نموده و آخرین تغییرات اعمال‌شده بر روی پروژه را مشاهده کنید.

می‌توانید با انتخاب + پوشه مورد نظر را باز کنید. هم‌چنین می‌توانید با انتخاب عنوان هر پوشه به آن وارد شوید.

انتخاب یک نسخه نمایش‌دهنده جزئیات تغییرات نمایش داده‌شده است.

برای کاوش در مخزن، در بازبینی (Revision) مشخص، شماره بازبینی را در گوشه سمت چپ و بالای صفحه وارد کرده و سپس دکمه Enter را بزنید.