با انتخاب سربرگ مخزن می‌توانید مخزن پروژه را بررسی نموده و آخرین تغییرات اعمال‌شده بر روی پروژه را مشاهده کنید.

می‌توانید با انتخاب bullet_toggle_plusپوشه مورد نظر را گسترده کنید. هم‌چنین می‌توانید با انتخاب عنوان هر پوشه به آن وارد شوید.

انتخاب یک نسخه نمایش‌دهنده جزئیات تغییرات نمایش داده‌شده است.

برای کاوش در مخزن، در نسخه مشخص، شماره نسخه را در گوشه سمت چپ و بالای صفحه وارد کرده و سپس دکمه Enter را بزنید.