صفحه «دورنما»  در هر پروژه، نشان دهنده اطلاعات کلی پروژه است. در سمت راست در بخش پی‌گیری مسئله‌ها، نمایی کلی از تعداد مسئله‌های موجود در پروژه، تعداد مسئله‌های باز و بستهٔ هر پی‌گیر (نوع مسئله) را نشان می‌دهد. دربخش اعضا، افرادی که در پروژه مورد نظر مشارکت دارند را به همراه نقش ایشان مشاهده می‌کنید.

در قسمت چپ صفحه، زمان صرف‌شده در پروژه نشان داده‌شده‌است. می‌توانید زمان نویسی کرده، جزئیات زمان‌های صرف‌شده را مشاهده کنید، یا از آن‌ها گزارش بگیرید.