صفحه «دورنما»  در هر پروژه، نشان دهنده اطلاعات کلی پروژه است. در سمت راست در بخش پی‌گیری مسأله‌ها، نمایی کلی از تعداد مسأله‌های موجود در پروژه، تعداد مسأله‌های باز و بستهٔ هر پی‌گیر (نوع مسأله) را نشان می‌دهد. دربخش اعضا، افرادی که در پروژه مورد نظر مشارکت دارند را به همراه نقش ایشان مشاهده می‌کنید.

در قسمت چپ صفحه، زمان صرف‌شده در پروژه نشان داده‌شده‌است. می‌توانید زمان نویسی کرده، جزئیات زمان‌های صرف‌شده را مشاهده کنید، یا از آن‌ها گزارش بگیرید.