خلاصه مسأله، گزارشی از کلیه مسأله‌ها در سطح پروژه ارائه می‌کند. این گزارش به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام نشان‌دهنده مسأله‌های باز و بسته و کل مسأله‌ها حداقل براساس موارد زیر هستند:

  • نوع مسأله
  • اولویت
  • مسئول
  • نویسنده
  • منزل‌گاه
  • دسته

توجه: ممکن است موارد دیگری مانند زیر پروژه هم در صورت وجود، به این بخش‌ها افزوده شود.

پیوندهای اجراشدنی

هر نوع مسأله، اولویت، مسئول، نویسنده، منزل‌گاه هدف و دسته، پیوندی به فهرست مسأله‌ها می‌باشد که غربال متناظر با آن روی فهرست اعمال شده است. هم‌چنین، اعداد نمایش‌دهنده تعداد مسأله‌های هر گزارش، پیوندهایی به نمایش‌های متناظر با آن‌ها می‌باشند.

گزارش‌های جزئی

با انتخاب علامت  که در جلوی عنوان هر بخش قرار دارد می‌توانید گزارش جزئی تر را مشاهده کنید. بنابراین، نه تنها مسأله‌های باز/بسته/کل را نشان می‌دهد، بلکه جزئیاتی از سایر وضعیت‌های مسأله نیز ارائه می‌کند. می‌توانید در تصویر زیر، جزئیات گزارش نسخه‌ها را ببینید.