یک ابزار مفید و فعال در پی‌گیر، ابزار اسناد است.

افزودن سند جدید

برای افزودن سند جدید، به سربرگ اسناد وارد شوید و با انتخاب سند جدید، سند مورد نظر خود را به مجموعه اسناد پروژه اضافه کنید.

به طور پیش‌فرض دو دسته‌بندی برای اسناد وجود دارد:

۱. سند کاربری

۲. سند فنی

کاربری با نقش راه‌بری می‌تواند این دسته‌بندی‌ها را ویرایش کرده و یا یک دسته‌بندی جدید به آن اضافه کند.

نمایش اسناد

زمانی‌که اسناد را در پی‌گیر بارگذاری می‌کنید، می‌توانید با انتخاب عنوان هر سند، سند پیوست‌شده را دانلود و مشاهده کنید.