انواع مسئله

انواع مسئله بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که در پی‌گیر ثبت خواهید کرد. در تصویر نمونه‌ٔ فهرستی از انواع مسئله‌های تعریف شده برای یک شرکت را مشاهده می‌کنید.

گزینه «نوع مسئله جدید» را که با علامت به‌علاوه مشخص شده است انتخاب کنید. در صفحه نوع مسئله جدید که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید موارد زیر را  برای نوع مسئله جدید تعریف کنید:

  • نام: عنوان نوع مسئله را مشخص می‌کند.
  • وضعیت پیش‌فرض: وضعیتی که در زمان ساخت یک مسئله از این نوع، به صورت پیش‌فرض به آن اختصاص داده می‌شود.
  • این مسئله‌ها در نقشهٔ راه نشان داده شوند: آیا مسئله‌ای از این نوع باید در نقشه راه نمایش داده شود؟
  • بخش‌های استاندارد: بخش‌های استانداری که مسئله‌ای از این نوع باید شامل شود را می‌توانید انتخاب کنید.
  • رونویسی گردش کار از روی:  در صورت تعریف یک نوع مسئله جدید باید جریان کار مربوط به آن را تعریف کنید. برای صرفه‌جویی در وقت می‌توانید از جریان کار نوع مسئله دیگری رونوشت تهیه کنید و تغییرات لازم را اعمال کنید.

در قسمت پروژه‌ها می‌توانید پروژه‌هایی که شامل مسئله‌هایی از این نوع مسئله هستند را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه «ساخت»، نوع مسئله جدید ساخته می‌شود.