انواع مسأله

انواع مسأله بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که در پی‌گیر ثبت خواهید کرد. در تصویر نمونه‌ٔ فهرستی از انواع مسأله‌های تعریف شده برای یک شرکت را مشاهده می‌کنید.

گزینه «نوع مسأله جدید» را که با علامت به‌علاوه مشخص شده است انتخاب کنید. در صفحه نوع مسأله جدید که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، شما می‌توانید موارد زیر را  برای نوع مسأله جدید تعریف کنید:

  • نام: عنوان نوع مسأله را مشخص می‌کند.
  • وضعیت پیش‌فرض: وضعیتی که در زمان ساخت یک مسأله از این نوع، به صورت پیش‌فرض به آن اختصاص داده می‌شود.
  • این مسأله‌ها در نقشهٔ راه نشان داده شوند: آیا مسأله‌ای از این نوع باید در نقشه راه نمایش داده شود؟
  • بخش‌های استاندارد: بخش‌های استانداری که مسأله‌ای از این نوع باید شامل شود را می‌توانید انتخاب کنید.
  • رونویسی گردش کار از روی:  در صورت تعریف یک نوع مسأله جدید باید جریان کار مربوط به آن را تعریف کنید. برای صرفه‌جویی در وقت می‌توانید از جریان کار نوع مسأله دیگری رونوشت تهیه کنید و تغییرات لازم را اعمال کنید.

در قسمت پروژه‌ها می‌توانید پروژه‌هایی که شامل مسأله‌هایی از این نوع مسأله هستند را انتخاب کنید.

با انتخاب گزینه «ساخت»، نوع مسأله جدید ساخته می‌شود.