از قسمت راه‌بری وارد پروژه‌ها شوید. در فهرست پروژه‌هابا انتخاب گزینه «رونوشت»  که مقابل نام یک پروژه قرار دارد، می‌توانید یک رونوشت از پروژه قبلی با نام جدید ایجاد کنید. با انتخاب گزینهٔ رونوشت، فرم مربوط به پروژهٔ جدید نمایش داده می‌شود. در انتهای این فرم می‌توانید انتخاب کنید کدام یک از قسمت‌های پروژهٔ قبلی در این پروژه رونوشت شوند. مانند اعضا، مسئله‌ها و ویکی.