بیشینهٔ اندازهٔ پیوست

بیشنهٔ اندازهٔ فایل‌های بارگذاری شده را نشان می‌دهد. به طور پیش‌فرض ۵۱۲۰ کیلوبایت است.

پسوندهای مجاز

می‌توانید پسوند‌های مجاز برای پیوست‌ها را تعیین کنید

پسوندهای غیرمجاز

در این‌جا پسوند‌های غیرمجاز برای پیوست‌ها را تعیین می‌کنید

بیشترین اندازهٔ پرونده‌های نمایش داده‌شده به صورت هم‌ردیف

نشان دهنده بیشترین اندازه پرونده‌ متنی‌ای است که به صورت هم‌ردیف نمایش داده می‌شود.

بیشترین اندازه ردیف‌های تفاوت نشان داده شده

نشان دهنده بیشترین تعداد خطوط متفاوت است که توسط پی‌گیر نمایش داده می‌شود.

کدگذاری پیوست‌ها و مخزن‌ها

روش کدگذاری پیوست‌ها و مخزن‌ها را مشخص می‌کند. مثلا utf-8, cp-1256