از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «مخزن‌ها» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

فعال‌سازی SCM

در این قسمت می‌توانید سیستم‌های SCM را که باید در پروژه‌ها پشتیبانی شوند، انتخاب کنید.

کلید API

کلید دسترسی به مخزن‌ها از طریق  API.

بیشترین تعداد بازبینی‌های نمایش داده‌شده در گزارش پرونده

کلید واژه‌های ارجاع

اجازهٔ ارجاع و حل مسأله‌های همهٔ پروژه‌های دیگر

فعال‌سازی ثبت زمان صرف‌شده

فعالیت زمان صرف‌شده