از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «پروژه‌ها» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

پروژه‌های جدید به صورت پیش‌فرض عمومی هستند

وضعیت پیش‌فرض پروژه جدید را نشان می‌دهد.  اما همچنان می‌توان در زمان ساخت پروژه جدید و یا بعد از آن یک پروژه را غیر عمومی کرد.

پیمانه‌های پیش‌فرض فعال برای پروژه‌های جدید

قابلیت‌هایی که در پروژه وجود دارد را می‌توانید انتخاب کنید. مثلا با عدم انتخاب «پی‌گیری مسئله‌ها» صفحه «مسئله‌ها» و «مسئلهٔ جدید» در پروژه‌های بعدی نمایش داده نمی‌شود.

پی‌گیرهای پیش‌فرض برای پروژه‌های جدید

در این قسمت می‌توانید پی‌گیرهایی ر ا که به صورت پیش‌فرض در پروژه جدید وجود داشته باشند، انتخاب کنید.

ساخت پشت سر هم شناسه پروژه

با تنظیم این گزینه پی‌گیر شناسه‌های پشت سر هم را برای پروژه‌ها انتخاب می‌کند. شناسه پروژه را می‌تواند هنگام ساخت آن تغییر دهید ولی بعد از ساختن پروژه امکان تغییر شناسه وجود ندارد.

نقش داده‌شده به کاربری که راهبر نیست و پروژه می‌سازد

نقشی را که به کاربر غیر راهبر درصورت ساختن پروژه اختصاص می‌یابد مشخص می‌کند (فقط در صورتی که به کاربر غیر راهبر اجازه ساخت پروژه را داده باشید اعمال می‌شود).

ستون‌های پیش‌فرض نمایش‌ داده شده در فهرست پروژه‌ها

در این قسمت می‌توانید ستون‌های پیش‌فرضی که در فهرست پروژه‌ها نمایش داده می‌شود را مشخص کنید.