از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «پی‌گیری مسأله‌ها» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

اجازه ارتباط بین پروژه‌ای مسأله‌‌ها

با انتخاب این گزینه می‌توانید میان مسأله‌ها از پروژه‌های مختلف ارتباط برقرار کنید.

اجازه زیرکارهای بین پروژه‌ای

محدودیت‌هایی برای زیرکار گذاشتن تعیین می‌کند. انواع محدودیت ها به شرح زیر است:

  • غیرفعال: مسأله پدر فقط می‌تواند مسأله‌هایی از همان پروژه را به عنوان زیرکار داشته باشد.
  • همه پروژه‌ها: مسأله پدر می‌تواند زیرمسأله‌هایی از همه‌ی پروژه‌ها داشته باشد.
  • با درخت پروژه: مسأله پدر می‌تواند زیرمسأله‌هایی از پروژه های اجداد و زیرپروژه‌ها و درخت پروژه‌های هر کدام از آن‌ها داشته باشد.
  • با سلسله مراتب پروژه:  مسأله پدر می‌تواند زیرمسأله‌هایی از همان پروژه، اجداد و زیرپروژه‌های آن داشته باشد.
  • با زیرپروژه‌ها: مسأله پدر می‌تواند زیرمسأله‌هایی از همان پروژ و زیرپروژه‌های آن داشته باشد.

استفاده از تاریخ جاری به عنوان تاریخ شروع برای مسأله‌های جدید

به صورت پیش‌فرض تاریخ جاری را به عنوان تاریخ شر وع مسأله جدید در نظر می‌گیرد.

پیش‌فرض نمایش مسأله‌های زیر پروژه در پروژه پدر

با انتخاب این گزینه مسأله‌های زیر‌پروژه‌ها نیز در فهرست مسأله‌های پروژه پدر نمایش داده می‌شوند.

برآورد اندازه انجام شده مسأله با

چگونگی تعیین درصد انجام مسأله در این قسمت مشخص می‌شود.

  • کاربرد بخش مسأله(پیش‌فر ض): کاربر به صورت دستی درصد انجام را تعیین کند.
  • کاربرد وضعیت مسأله: می‌توان به هر وضعیت مسأله یک درصد را نسبت داد. این کار گزینه «٪ انجام شده» و «به‌روزرسانی اندازه انجام شدهٔ مسأله» را برای مسأله‌ها فعال می‌کند.

روزهای تعطیل کاری

روزهایی را که جزو روزهای کاری به حساب نمی‌‌آیند انتخاب کنید. TBD

محدودیت صدور مسأله‌ها

بیشینه تعداد مسأله‌هایی که در ‌ CSV یا PDF صادر شده گنجانده می‌شود را تعیین می‌کند.

بیشترین شمار بخش‌های نمایش داده شده در نمودار گانت

بیشینه بخش‌‌های نمایش داده‌ شده در نمودار گانت (اعم از پروژه‌ها و مسأله‌ها) را مشخص می‌کند.

خصایص مسائل پدر

در این‌جا تعیین می‌کنید که خصائص «تاریخ آغاز/سررسید»، «اولویت» و «٪ انجام شده» برای مسائل پدر چگونه محاسبه شوند. حالت اول «محاسبه از زیرمسأله‌ها»ست و حالت دوم «مستقل از زیرمسأله‌ها»

ستون‌های پیش‌فرض نمایش‌ داده شده در فهرست مسأله‌ها

در این قسمت می‌توانید ستون‌هایی که در فهرست مسأله‌ها نمایش داده می‌شود را مشخص کنید. بخش‌های سفارشی مربوط به یک پروژه خاص فقط در فهرست مسأله‌های آن پروژه نمایش داده خواهد شد.