از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «پی‌گیری مسئله‌ها» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

اجازه ارتباط بین پروژه‌ای مسئله‌‌ها

با انتخاب این گزینه می‌توانید میان مسئله‌ها از پروژه‌های مختلف ارتباط برقرار کنید.

اجازه زیرکارهای بین پروژه‌ای

محدودیت‌هایی برای زیرکار گذاشتن تعیین می‌کند. انواع محدودیت ها به شرح زیر است:

  • غیرفعال: مسئله پدر فقط می‌تواند مسئله‌هایی از همان پروژه را به عنوان زیرکار داشته باشد.
  • همه پروژه‌ها: مسئله پدر می‌تواند زیرمسئله‌هایی از همه‌ی پروژه‌ها داشته باشد.
  • با درخت پروژه: مسئله پدر می‌تواند زیرمسئله‌هایی از پروژه های اجداد و زیرپروژه‌ها و درخت پروژه‌های هر کدام از آن‌ها داشته باشد.
  • با سلسله مراتب پروژه:  مسئله پدر می‌تواند زیرمسئله‌هایی از همان پروژه، اجداد و زیرپروژه‌های آن داشته باشد.
  • با زیرپروژه‌ها: مسئله پدر می‌تواند زیرمسئله‌هایی از همان پروژ و زیرپروژه‌های آن داشته باشد.

استفاده از تاریخ جاری به عنوان تاریخ شروع برای مسئله‌های جدید

به صورت پیش‌فرض تاریخ جاری را به عنوان تاریخ شر وع مسئله جدید در نظر می‌گیرد.

پیش‌فرض نمایش مسئله‌های زیر پروژه در پروژه پدر

با انتخاب این گزینه مسئله‌های زیر‌پروژه‌ها نیز در فهرست مسئله‌های پروژه پدر نمایش داده می‌شوند.

برآورد اندازه انجام شده مسئله با

چگونگی تعیین درصد انجام مسئله در این قسمت مشخص می‌شود.

  • کاربرد بخش مسئله(پیش‌فر ض): کاربر به صورت دستی درصد انجام را تعیین کند.
  • کاربرد وضعیت مسئله: می‌توان به هر وضعیت مسئله یک درصد را نسبت داد. این کار گزینه «٪ انجام شده» و «به‌روزرسانی اندازه انجام شدهٔ مسئله» را برای مسئله‌ها فعال می‌کند.

روزهای تعطیل کاری

روزهایی را که جزو روزهای کاری به حساب نمی‌‌آیند انتخاب کنید. TBD

محدودیت صدور مسئله‌ها

بیشینه تعداد مسئله‌هایی که در ‌ CSV یا PDF صادر شده گنجانده می‌شود را تعیین می‌کند.

بیشترین شمار بخش‌های نمایش داده شده در نمودار گانت

بیشینه بخش‌‌های نمایش داده‌ شده در نمودار گانت (اعم از پروژه‌ها و مسئله‌ها) را مشخص می‌کند.

خصایص مسائل پدر

در این‌جا تعیین می‌کنید که خصائص «تاریخ آغاز/سررسید»، «اولویت» و «٪ انجام شده» برای مسائل پدر چگونه محاسبه شوند. حالت اول «محاسبه از زیرمسئله‌ها»ست و حالت دوم «مستقل از زیرمسئله‌ها»

ستون‌های پیش‌فرض نمایش‌ داده شده در فهرست مسئله‌ها

در این قسمت می‌توانید ستون‌هایی که در فهرست مسئله‌ها نمایش داده می‌شود را مشخص کنید. بخش‌های سفارشی مربوط به یک پروژه خاص فقط در فهرست مسئله‌های آن پروژه نمایش داده خواهد شد.