از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

نشانی فرستندهٔ رایانامه

نشانی مبدأ رایانامه فرستاده شده به کاربر را می‌توانید در این  بخش وارد کنید. این نشانی در قسمت «From» پیام ارسال شده نمایش‌داده‌می‌شود.

گیرندگان رایانامه دیده نشوند (BCC)

در صورت انتخاب این گزینه آگاه سازی‌های رایانامه‌ای به صورت BCC ارسال می‌شود و گیرندگان نامه برای دریافت کننده قابل رؤیت نخواهند بود.

رایانامه نوشتاری ساده (بدون HTML)

در صورت انتخاب این گزینه ایمیل‌ها به صورت متن ساده (و نه html) ارسال خواهند شد.

رویدادهایی که برای آن‌ها باید رایانامه فرستاده شود را انتخاب کنید

رویدادهایی که مایلید برای آن‌ها آگاه‌سازی ارسال شود را انتخاب کنید. این رویدادها شامل «مسئله ایجاد شد»، «مسئله ویرایش شد» و … است.

سرنویس رایانامه

اگر متنی را در این قسمت وارد، در ابتدای رایانامه‌های ارسال‌شده توسط پی‌گیر نمایش داده خواهد شد.

پانویس رایانامه

متنی که در این قسمت وارد می‌کنید، در انتهای رایانامه فرستاده شده توسط پی‌گیر اضافه میشود.