ایجاد گروه

برای ایجاد گروه موارد زیر را انجام دهید:

۱- بر روی راهبری کلیک کنید.

۲- گروه‌ها را کلیک کنید.

۳- گروه جدید را کلیک کنید.

۴- نام گروه خود را در قسمت نام وارد کنید.

۵- کلید ساخت را بزنید.

حذف گروه

برای حذف یک گروه موارد زیر را انجام دهید:

۱- بر روی راهبری کلیک کنید.

۲- گروه‌ها را کلیک کنید.

۳- بر روی گزینه حذف کلیک نمایید.