امکان ایجاد یا ویرایش مسئله

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

امکان ایجاد مسئله، یا ثبت یادداشت در مسئله‌ها از طریق پاسخ به ایمیل‌های ارسالی سامانه توسط این افزونه فراهم می‌شود.