گزارش پیشرفت پروژه (Plan Progress) بر مبنای برنامه‌ی زمان‌بندی در مقایسه با پیشرفت واقعی.

٪۱۵ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

پیشرفت واقعی 

به پیشرفت موجود در پی‌گیر (درصد انجام شده)، پیشرفت واقعی می گوییم. این مفهموم برای موجودیت‌های مسئله و منزل‌گاه وجود دارد. در این افزونه فیلد پیشرفت واقعی به پروژه، افزوده گشت.

دسته‌ها: Uncategorized